Regulamin sklepu internetowego www.malinacrafts.pl

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Sklep internetowy Malinacrafts.pl, zwany dalej „Sklepem internetowym”, prowadzony jest

przez Paulinę Dwojak, zam. przy ul. Bohaterów Getta 29A lok. 5, 58-400 Kamienna Góra, powiat

kamiennogórski, woj. dolnośląskie, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MALINA CRAFTS

PAULINA DWOJAK, NIP: 6141571995, REGON 022186192, wpisaną do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej „Sprzedającym”.

1.2. Sprzedający świadczy usługi w zakresie sprzedaży rękodzieła - odzieży oraz akcesoriów,

prezentowanych na stronach Sklepu internetowego, zwanych dalej „Towarem”, na zasadach

określonych niniejszym Regulaminem. Sprzedający oferuje także sprzedaż odzieży oraz akcesoriów

wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta, spoza asortymentu prezentowanego na stronach

Sklepu internetowego. Do takiej sprzedaży niniejszy Regulamin stosowany będzie odpowiednio.

1.3. Regulamin sklepu internetowego Malinacrafts.pl, zwany dalej „Regulaminem”, jest

regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 j.t. ). Regulamin udostępniany jest Klientom przed zawarciem umowy

nieodpłatnie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej

serwisu www.malinacrafts.pl, w zakładce Regulamin (http://malinacrafts.pl/regulamin/). Klient ma

prawo Regulamin ten pobrać i sporządzić jego wydruk. Regulamin udostępniany jest także na

żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za

pomocą systemu teleinformatycznego, którym Klient się posługuje.

1.4. „Klientem” w rozumieniu Regulaminu jest dokonująca zamówienia lub rejestrująca swoje konto

w ramach Sklepu internetowego pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność

prawną, przy czym „konsument” lub „Klient będący konsumentem, w rozumieniu art. 22(1)

Kodeksu cywilnego” oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, chyba że

aktualnie obowiązująca treść art. 22(1) Kodeksu cywilnego stanowi inaczej.

 

1.5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać

dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich

czynności, podłączenia do Internetu, użycia przeglądarki internetowej oraz posiadania aktywnej

skrzynki poczty elektronicznej, umożliwiającej odbiór wiadomości e-mail. Sprzedający zapewnia

Kupującemu poprawność działania Sklepu internetowego przy użyciu następujących przeglądarek:

a) Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub 

b) Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub

c) Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub

d) Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub

e) Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy.

 

Dodatkowo minimalna rozdzielczość ekranu, pozwalająca na wygodne przeglądanie stron Sklepu

internetowego to 1024x768 pikseli.

 

1.6. Wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności

naruszający dobra osobiste Sprzedającego lub osób trzecich, zakłócający funkcjonowanie Sklepu

internetowego, w tym dostarczanie za jego pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym, jest

zakazane.

 

2. Dokonywanie zakupów

 

2.1. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym możliwe jest w każdym dniu i o dowolnej porze,

z zastrzeżeniem, iż realizacja zamówień złożonych poza normalnymi godzinami roboczymi (od

poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, godz. 8.00 – 16.00) rozpocznie się w najbliższym dniu

roboczym.

 

2.2. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym następuje drogą elektroniczną, w ramach której

adres e-mail i hasło Klienta stanowią wyłączny sposób jego identyfikacji i zamówienia skutecznie

złożone z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron.

 

2.3. Złożenie zamówienia jest możliwe po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym, które

następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, dostępnego w

zakładce Zaloguj się (http://malinacrafts.pl/logowanie). Po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza

rejestracyjnego, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, wysłana zostaje wiadomość,

zawierająca link do aktywacji konta. Kliknięcie linku aktywuje konto Klienta w Sklepie internetowym.

Rejestracja w Sklepie internetowym nie obliguje Klienta do złożenia żadnej minimalnej ilości

zamówień.

 

2.4. Udzielenie przez Klienta wszelkich informacji, w tym dotyczących jego danych osobowych, jest

dobrowolne, jednakże zaniechanie podania informacji, oznaczonych jako wymagane, spowoduje, iż

konto nie będzie mogło zostać zarejestrowane, a zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.

 

2.5. W celu wysłania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient:

a) otwiera stronę internetową www.malinacrafts.pl,

b) loguje się do swojego konta, dostępnego w zakładce Zaloguj się

(http://malinacrafts.pl/logowanie),

c) kierując się zawartymi na stronie informacjami oraz wyświetlanymi komunikatami, dokonuje

wyboru Towaru, poprzez dodanie poszczególnych pozycji do koszyka, a także dokonuje wyboru

sposobu dostawy i płatności,

d) akceptuje przedstawione mu podsumowanie wybranego Towaru, sposobu i kosztu płatności oraz

sposobu i kosztu dostawy, poprzez kliknięcie przycisku Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem

zapłaty,

e) składa zamówienie na dostarczenie mu Towarów umieszczonych w koszyku, poprzez kliknięcie

przycisku  Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty.

 

2.6. W przypadku woli zakupu Towaru spoza asortymentu prezentowanego w Sklepie internetowym,

według indywidualnych wytycznych Klienta, Klient składa zamówienie wysyłając do Sprzedającego

wiadomość, zawierającą opis cech Towaru, na adres podany w

zakładce Kontakt(http://www.malinacrafts.pl/kontakt).

 

2.7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy

sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

 

2.8. Po otrzymaniu zamówienia Klienta, Sprzedający potwierdza wszystkie istotne elementy

zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres poczty

elektronicznej, a także sprawdza dostępność zamówionego Towaru. W przypadku wyczerpania

zapasów Towaru, na który Klient złożył zamówienie, Sprzedający informuje o tym fakcie Klienta e-

mailem. Sprzedający może także zaproponować wydłużony czas oczekiwania na dostawę

zamówionego przez Klienta Towaru. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z zamówienia lub

wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na dostawę Towaru. W razie braku odpowiedzi ze

strony Klienta, zamówienie zostanie anulowane.

2.9. Potwierdzenie dostępności Towaru i skierowania zamówienia do realizacji następuje wraz z

prośbą o dokonanie zapłaty poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres

poczty elektronicznej. Z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w

zdaniu poprzedzającym, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym,

zgodnie z którą Sprzedający zobowiązuje się doręczyć Klientowi Towar i przenieść na Klienta jego

własność, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedającemu cenę oraz pokryć

uzgodnione koszty transakcji.

 

2.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

3. Dostawa Towaru

 

3.1. Dostawa Towarów odbywa się w sposób przez Klienta wybrany w czasie dokonywania

zamówienia. Koszty dostawy zostaną wskazane Klientowi w czasie składania zamówienia oraz

potwierdzone w e-mailu, o którym mowa w punkcie 2.8 powyżej. Aktualnie dostępne sposoby oraz

koszty dostawy określone są także na stronie Sklepu internetowego w zakładce Płatność i koszt

dostawy (http://malinacrafts.pl/content/1-wysylka).

 

3.2. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania na

rachunku bankowym Sprzedającego zapłaty za Towar – w przypadku płatności przelewem, lub licząc

od dnia złożenia i potwierdzenia zamówienia – w przypadku płatności przy odbiorze. Termin ten nie

dotyczy sytuacji, o której mowa w punkcie 2.8. powyżej, w której Klient zaakceptuje wydłużony

termin dostawy.

 

3.3. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić jej stan, celem umożliwienia wszczęcia

ewentualnej procedury reklamacyjnej u przewoźnika. W przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne

uszkodzenia, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzając z udziałem doręczyciela

odpowiedni protokół oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego, przesyłając mu

kopię ww. protokołu.

 

4. Płatności.

 

4.1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony Towar, wykorzystując jeden z niżej

podanych sposobów:

a) płatność przelewem  na rachunek bankowy Sprzedającego, podany podczas realizacji zamówienia

b) płatność gotówką, przy odbiorze osobistym we Wrocławiu po wcześniejszym uzgodnieniu

mailowym.

4.2. Ceny Towarów podawane są w polskiej walucie i zawierają kwotę podatku VAT. Ceny nie

zawierają kosztów dostawy ani kosztów związanych z wybranym sposobem płatności, o których

Klient informowany jest osobno, najpóźniej na początku składania zamówienia

 

4.3. W przypadku sprzedaży na rzecz Klienta niebędącego konsumentem Sprzedający dokumentuje

sprzedaż fakturą VAT, którą doręcza wraz z Towarem. Faktura VAT wystawiana jest także w

przypadku sprzedaży na rzecz konsumenta, o ile Klient wyrazi takie życzenie i poinformuje o tym

Sprzedającego.

 

5. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 

5.1. Klient będący konsumentem, w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego,   może odstąpić od

umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie

na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia doręczenia Towaru. Do zachowania tego

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać z formularza

odstąpienia od umowy. Szczegółowe pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz jego realizacji,

a także formularz odstąpienia od umowy sprzedaży dostępne są w zakładce: Odstąpienie od umowy

sprzedaży (http://malinacrafts.pl/content/12-odstapienie-od-umowy-sprzedazy).

5.2. W razie odstąpienia od umowy zgodnie z punktem poprzedzającym, umowa jest uważana za

niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Strony zwracają sobie wzajemnie

otrzymane świadczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, przy czym

Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia

rzeczy w wysokości odpowiadającej najtańszemu, zwykłemu sposobowi dostarczenia, oferowanemu

przez Sprzedającego, a Klient zwraca Sprzedającemu Towar , na następujący adres:

Malina Crafts Paulina Dwojak

ul. Nowodworska 13/25

54-433 Wrocław

5.3. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy obciążają Klienta.

5.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarubędące wynikiem korzystania z

niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

Towaru.

5.5. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku Klientów niebędących

konsumentami, a w przypadku konsumentów - w przypadku Towarów wykraczających poza

standardową ofertę Sklepu internetowego, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i

dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

 

5.6. Odsyłany Towar Klient powinien zapakować sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w

czasie transportu.

 

6. Reklamacje.

 

6.1. Sprzedający ma prawny obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.

6.2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta tytułem rękojmi, za wady fizyczne i prawne Towaru

zakupionego przez tego Klienta, w zakresie i na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

 

6.3. Klienci będący konsumentami składają reklamacje Sprzedającemu w dowolnej, wybranej przez

siebie formie, umożliwiającej Sprzedającemu zapoznanie się z treścią reklamacji. Reklamacja

powinna zawierać wskazanie, na czym polega wadliwość Towaru oraz żądanie Klienta.

6.4 Klient powinien zawiadomić Sprzedającego o wadzie Towaru przed upływem roku od jej

stwierdzenia, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia

dostarczenia Towaru Klientowi, pod rygorem utraty uprawnień przysługujących z tytułu tejże

niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Dla

Klientów będących konsumentami, bieg terminu do zawiadomienia Sprzedającego o wadzie nie

może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Klientowi.

 

6.5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla

Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma

zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający

nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej

wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

6.6. Klient będący konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia

wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady,

chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest

niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym

przez Sprzedającego.

.

6.7. Od umowy nie może odstąpić, gdy wada Towaru jest nieistotna.

 

6.8. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14

dni, liczonym od dnia doręczenia Sprzedającemu reklamacji Klienta, w sposób umożliwiający

zapoznanie się z jej treścią. W przypadku zasadności reklamacji, Sprzedający informuje o tym Klienta,

podając także czas oczekiwania, w ciągu którego żądania Klienta zostanie spełnione. Sprzedający

spełnia żądanie Klienta w najkrótszym możliwym czasie, nie dłuższym niż podany Klientowi w

informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

6.9 Klient odsyła reklamowany Towar na adres podany w punkcie 5.1. powyżej. Odsyłany Towar

Klient powinien zapakować sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w czasie transportu.

 

 

7. Ochrona danych osobowych

 

7.1. Sprzedający przetwarza oraz chroni dane osobowe Klientów na zasadach określonych prawem,

w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku

(Dz.U.2002.101.926 j.t. ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).

 

7.2. Podając przy składaniu zamówienia lub rejestracji w Sklepie internetowym swoje dane osobowe,

Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji umowy. Klient może

też wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w celu

informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep

internetowy (np. Newsletter).

 

7.3. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

7.4. Klient ma prawo do edycji, poprawiania lub zmiany danych, a także do ich usunięcia, w każdym

czasie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze

świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, dzięki zastosowaniu nowoczesnych

rozwiązań informatycznych oraz logistycznych,   Sprzedający podejmuje środki zapobiegające

pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez

Klientów.

 

7.5. Polityka prywatności stosowana przez Sklep internetowy, w tym dotycząca plików Cookies,

określona jest w zakładce Polityka prywatności (http://malinacrafts.pl/content/9-polityk-

prywatnosci).

 

8. Postanowienia końcowe

 

8.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest

konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym

miejscowo według obowiązujących przepisów prawa.

8.2 Klient uprawniony jest także do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są pod następującymi

adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl., a także na stronach

internetowych i w siedzibach rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których

zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji

Handlowej.

 

8.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie

jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu

ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie

przepisy prawa.

 

8.5. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego można składać na

adresy podane w zakładce Kontakt(http://www.malinacrafts.pl/kontakt/), a także za pośrednictwem

portalu Facebook (https://www.facebook.com/MalinaCrafts).

 

8. 6. Niniejszy Regulamin nie narusza żadnych praw Klienta, przysługujących mu na mocy

obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia

Regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienie to nie będzie miało zastosowania.

 

8.7. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014.